Historie

Historie snah o stavbu kostela

První zmínka o stavbě kaple sv. Václava v Sazovicích, který je patronem naší obce, pochází z  prosince roku 1935.
Tehdy na ustavující schůzi bylo přítomno 80 členů. Byl zvolen i výbor tehdejší Jednoty sv. Václava.

Na první výborové schůzi v lednu 1936 se  konaly doplňovací volby do výboru a byly schváleny stanovy Spolku sv. Václava pro vystavění svatováclavské kaple v Sazovicích.

Na příští výborové schůzi v lednu 1937 byl stanoven termín  valné hromady spolku na 14.února. Byla přečtena zpráva jednatele a pokladníka a rozhodnuto o vybírání příspěvků. Od paní L. Konečné byl zakoupen pozemek na stavbu kaple, který prodával berní úřad v exekuci.

V roce 1939 vypukla  válka a spolek přerušil činnost, protože Němci zabavovali  veškeré  finance. Až po osvobození v roce 1945
naši předkové spolek obnovili a začali opět vybírat příspěvky. Účastníci schůze vyslechli i proslov předsedy spolku Vojtěcha Velíska.
(vyhláška z roku 1945, zpráva jednatelská, promluva starosty Vojtěcha Velíska)

Než spolek znovu našetřil peníze a mohl započít se stavbou, přišel únor 1948. Komunisté sebrali všechno
– pozemek peníze – a kapli na 40 let „odzvonilo“.

Po sametové revoluci v roce 1990 se k myšlence stavby kostela vrátilo několik občanů. Situace v obci však vyžadovala upřednostnění jiných záměrů. Bylo nutno zajistit vhodné místo pro úřadovnu OÚ, neboť tato sídlila v budově bývalé školy.
Sazovičtí rodiče usilovali o znovuobnovení výuky ve zdejší ZŠ, muselo se započít s její generální opravou a opět hledat umístění pro obecní úřad. Byl zpracován projekt, který vyřešil umístění úřadu, sociálních služeb pro občany, knihovny, ordinace lékaře, zbrojnice a klubovny hasičů a taky sálu pro 220 lidí. Řešila se a následně realizovala celková infrastruktura v obci.

Až po zvládnutí těchto priorit se začalo opět uvažovat o sakrální stavbě. V roce 2002 se započaly první kroky.
Jelikož však tomuto nebyli někteří tehdejší zastupitelé nakloněni, protože upřednostňovali ještě jiné projekty, realizaci sakrální stavby vedení obce po roce 2002 odložilo.

Obnovení Spolku a jeho činnost až do současnosti

V polovině r. 2010 přišel do farnosti Mysločovice, do níž obec Sazovice patří, nový farář P. František Král. Ten opět oživil myšlenku stavby kostela. Na jaře 2011 proběhlo několik informativních schůzek, jichž se zúčastnili aktivní občané Sazovic. Ti, jimž tato myšlenka ležela již po léta na srdci. Byly připraveny formální záležitosti vzniku občanského sdružení a byly vytipovány pozemky vhodné pro umístění kostela. Na doporučení P. Krále vznikl tzv. přípravný výbor ve složení Václav Miklík, Vladimír Mikel, Anežka Velísková, Jana Potočná, Marie Rapantová.

1. května 2011, o svátku sv. Josefa, dělníka, byl založen ustavující schůzí „Spolek pro výstavbu kostela svatého Václava v Sazovicích“. Schůze se konala v sále Obecního úřadu v Sazovicích. Na tento den (1. květen 2011) připadl zároveň svátek Božího milosrdenství a byl to den beatifikace (blahořečení) papeže Jana Pavla ll.

Občanské sdružení „Spolek pro výstavbu kostela sv. Václava v Sazovicích“ bylo zaregistrováno 7. 6. 2011, pod č.j. VS/1-1/84738/11-R. Spolku bylo přiděleno IČO: 22886575.

Již od července 2011 však došlo ke změně ve farnosti. P. Král odešel na jiné působiště a do zdejší farnosti nastoupil P. Michal Šálek, který stavbě nebyl nakloněn. V dalším období se členové Spolku museli převážně spoléhat na vlastní řízení prací, na své síly.

Následovaly přípravné činnosti jednání s těmi, kdo v nedávné době kostel postavili, hledali jsme vhodného architekta pro zhotovení studie a jiné záležitosti. Byl osloven Ing. arch. Jan Kovář z Opavy, který měl mnoho zkušeností se stavbami kostelů. Vypracoval dvě studie. Dále byl osloven Ing. arch. Marek Jan Štěpán z Brna, jehož návrh byl nakonec vybrán. Architekt Štěpán zvolil pozemek ve středu obce a do něj vsadil kostel válcového tvaru, připomínající „papírový smotek“, z něhož se odchlipují „lístky“.

Iniciátoři stavby kostela od počátku počítali s tím, že kostel bude zasvěcen sv. Václavovi, který je patronem obce a hlavním národním českým patronem. Zároveň zamýšleli postavit stavbu, která kromě své náboženské funkce bude i kulturním a komunitním centrem. Bude využita pro pořádání koncertů, výstav, přednášek a besed. Toto společenské centrum bude umístěno v suterénu.

Náš záměr dostal hmotnější podobu vypracováním architektonické studie. Proběhla jednání na Arcibiskupství v Olomouci.
Dne 26. 4. 2012 byl záměru a předložené studii udělen předběžný souhlas Kněžské rady při Arcibiskupství olomouckém. Poté byla zpracována projektová dokumentace a poté předložena k posouzení Subkomisi pro sakrální umění. Komise (dne 8. 8. 2013) na svém jednání vznesla několik drobných připomínek, které byly zapracovány do projektu. Následovalo vyřízení stavebního povolení na stavebním úřadě při Magistrátu města Zlína, což se podařilo vč. nabytí právní moci dne 28. 8. 2014.

Po delším vyjednávání se podařilo dohodnout s knězem a Arcibiskupstvím olomouckým konání pravidelných měsíčních mší sv. na podporu tohoto stavebního díla v sazovickém sále Obecního úřadu a to od září 2013. Mše svaté slouží P. Šálek vždy první středu v měsíci, sbírky z této mše sv. jsou určeny na stavbu.

Po posouzení finální projektové dokumentace nám Arcibiskupství olomoucké vydalo dne 13. 11. 2014 církevní stavební povolení. Nyní již bylo možno přistoupit k přípravným pracím, předcházející vlastní stavbě.

Začátkem roku 2014 byl Spolek – občanské sdružení transformován dle nové legislativy na právní formu spolku. Byl zvolen sedmičlenný výbor a tříčlenná revizní komise. Členské schůze se svolávají dle potřeby, přibližně čtyřikrát ročně. Schůzky výboru Spolku se konají pravidelně jednou za měsíc. Na Krajském úřadě Zlínského kraje bylo vyřízeno povolení konat veřejné sbírky za daným účelem.
Ke dni 31. 7. 2015 má Spolek 46 členů, převážně místních.

Vlastní stavbě předcházelo slavnostní požehnání pozemku a základní desky kostela. Tuto pamětní desku požehnal papež Benedikt XVI. 4. 10. 2012 v italském Loretu a daroval ji kostelu P. František Král.

Pozemek a „základní kámen“ pro nový kostel požehnal místní farář P. Michal Šálek za účasti i P. Františka Krále a místních věřících. Tato slavnostní událost proběhla v sobotu 14. 3. 2015. V pondělí 16. 3. byly zahájeny výkopové a stavební práce.

Na dodavatele hrubé stavby bylo realizováno výběrové řízení. Ze 4 oslovených firem uspěla firma STAVAD s.r.o. Martinice, kterou řídí Ing. Dušan Dosoudil ze sousední obce Mysločovice. Tento stavitel má četné zkušenosti ze stavební činnosti i v našem hlavním městě. Průběh stavby za Spolek řídí a organizuje pan Václav Miklík, úspěšný místní občan a podnikatel, který je zároveň hlavním sponzorem kostela.

V průběhu stavby jsou připravovány a konají se rozmanité aktivity Spolku, jejichž cílem je podpora a zajištění financí pro toto stavební dílo. Informace o nich viz. Aktivity Spolku.