LISTOPAD, PROSINEC 2015 A LEDEN 2016

Zpráva o dění při výstavbě kostela – listopad, prosinec 2015, leden 2016

 

Každý měsíc je za dárce, podporovatele a za stavitele sloužena mše svatá P. Fr. Králem.  Na Silvestra 31. 12. 2015 byla sloužena v 17 hod. mše sv. v našem farním kostele P. M. Šálkem za živé a zesnulé dobrodince, členy Spolku a stavitele nového sazovického kostela. Při zádušní mši sv. za P. Bernarda Františka Pálku, převora kláštera v Nové říši, vzpomněl hlavní celebrant, opat premonstrátského kláštera v Nové Říši P. Rudolf Marian Kosík, že zesnulý kněz, sazovický rodák pater Bernard jistě z „nebeské filiálky“ tomuto dílu bude žehnat.

Vážení otcové, děkujeme za všechna povzbuzení, mše svaté i za podporu!

 

V závěru roku 2015 byla dokončena hrubá stavba kostela a odstraněno lešení. V neděli 6. prosince při „Dnu otevřených dveří“ navštívilo 36 zájemců staveniště a prohlédli si kostel v rozestavěné podobě. Informace jim podal V. Miklík. V současnosti po úklidu stavby pokračují práce Spolku na zajišťování vybavení interiéru.

V neděli 15. listopadu se uskutečnil Benefiční koncert v sále OÚ v Sazovicích. Jeho atmosféra byla velmi pěkná a povznášející. Kulturní program pro asi 150 diváků koncipovala a režírovala Mgr. V. Velísková, moderoval ho Mgr. M. Mynář. Vedle zpěvu, hudby a slova si mohli návštěvníci zakoupit na jarmarku i drobné dárkové předměty, které vytvořili ochotní spolupracovníci a členové Spolku. Kromě výtěžku z benefiční akce (uvedeno v tabulce níže) bylo cílem tohoto programu poděkovat všem dárcům a dobrodincům za jejich dosavadní podporu. A to prezentací umu našich dětí a nadaných bližních z našeho okolí.

V listopadu se konala v Sazovicích sbírka po obci. Děkujeme sazovickým občanům za jejich štědrost a za všechny dary. Výsledkem je 48 000 Kč jako další přírůstek do pokladny.

Členky výboru Spolku se obrátily s prosbou na pastorační a ekonomickou radu mysločovické farnosti, zda by také v  naší farnosti mohla proběhnout sbírka na stavbu kostela. Pastorační a ekonomická rada schválily konání sbírky na Boží hod vánoční dne 25. 12. 2015. Při mších svatých bylo vybráno 27 400 Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať dárcům - farníkům za tento dar.

 

V lednu byl vybrán po řadě odborných konzultací dodavatel varhan. Zhotovitelem bude Mgr. Kánský z Krnova. Termín zahájení výroby je únor 2016 a ukončení je březen 2017. Cena varhan je 4 368 100 Kč, bude uhrazena donátorem panem P. Miklíkem.

V prosinci připravili cenovou nabídku oslovení dodavatelé lavic. Bylo dohodnuto, že každý uchazeč dle projektové dokumentace zhotoví vzorek lavice k vyhodnocení kvality zpracování. Poté bude vybrán finální zhotovitel tohoto důležitého prvku interiéru. Prezentace lavic bude 5. 2. 2016 v 11 hodin v sazovickém kostele.

Výbor Spolku projednával:

Využívat vhodné příležitosti k oslovování dárců, lidí dobré vůle – podpora kostela formou DMS – dárcovských SMS zpráv.

- Poptání vhodných výrobců mobiliáře

- Poděkování všem dosavadním dárcům formou inzerátu v Katolickém týdeníku /prosinec/. Pokud jsou známy údaje
  o dárci, zasíláme děkovné dopisy průběžně

- Zpráva do krajského magazínu Okno do kraje – zatím nebyl připravený článek uveřejněn, pokusíme se jednat
   s redakční radou v budoucím období.

POZVÁNKA:

V neděli 24. ledna 2016 v 15:00 se bude konat Valná hromada Spolku. Všechny členy i další zájemce srdečně zveme do sálu OÚ v Sazovicích.

Příjmy a výdaje na stavbě: všechny číselné údaje v tabulce jsou v Kč

LITURGICKÉ PŘEDMĚTY

© 2015 Kostel svatého Václava Sazovice | vytvořeno zs | info@kostel-sazovice.cz